Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán chuyên năm 2017-2018 sở GD&ĐT Quảng Ngãi

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán chuyên năm 2017-2018 sở GD&ĐT Quảng Ngãi. Đề thi có 5 câu hỏi và bài tập, có kèm theo đáp án và thang điểm chi tiết giúp các em làm đề và kiểm tra kiến thức thực tế của mình. Các em tải đề thi theo link thầy đặt cuối bài giảng nhé.

Tham khảo 

Một số câu hỏi trong đề thi:

 Bài 4(3 điểm )
1.Cho hai điểm A,B phân biệt nằm trong góc nhọn xOy sao cho xOA= yOB. Gọi M,N lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên các tia Ox, Oy và P, Q lần lượt là hình chiếu vuông góc của B lên các tia Ox,Oy .Gỉa sử M,N,P,Q đôi một phân biệt .Chứng minh rằng bốn điểm M,N,P,Q cùng thuộc một đường tròn

2.Cho tam giác AB không cân ,có ba góc nhọn .Một đường tròn đi qua B,C cắt các cạnh AC,AB lần lượt tại D,E .Gọi M,N lần lượt là trung điểm của BD,CE .

a.Chứng minh rằng các tam giác ABD, ACE đồng dạng với nhau và MAB= NAC

b.Gọi H là hình chiếu vuông góc của M lên AB ,K là hình chiếu vuông góc của N lên AC và I là trung điểm của MN .Chứng minh rằng tam giác IHK cân

Bài 5(1 điểm )
Cho 9 số nguyên dương đôi một phân biệt ,các số đó đều chỉ chứa các ước số nguyên tố gồm 2, 3, 5 .Chứng minh rằng trong 9 số đã cho tồn tại 2 số mà tích của chúng là một số chính phương.

Download

About HOCTOANCAP2

Hoctoancap2.com - Blog Học Toán Cấp 2

View all posts by HOCTOANCAP2 →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *